Privacy-verklaring

PelikaanPers is gevestigd aan de Cornelis Koningstraat 4g te Oosterbeek en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Hennie Vaessen en Tine Bouwhuis van PelikaanPers zijn te bereiken via info@pelikaanPers.nl

Verwerking persoonsgegevens

PelikaanPers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. We beschikken over de volgende persoonsgegevens:

 1. Voorletter(s), voor- en achternaam – t.b.v. boekbestellingen
 2. (Mobiel) telefoonnummer – t.b.v. bereikbaarheid ivm boekbestellingen
 3. Emailadres – t.b.v. bereikbaarheid ivm boekbestellingen, verzenden nieuwsbrief n
 4. Postadres – t.b.v. toezenden boekbestelling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

PelikaanPers heeft met haar website en diensten niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, c.q. gepubliceerd, over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op. Deze informative wordt onmiddellijk verwijderd.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

PelikaanPers verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 1. Uw boekbestelling, inschrijving nieuwsbrief;
 2. Afhandeling van uw betaling voor boek;
 3. Toezenden van uw boek, nieuwsbrief;
 4. Wettelijke verplichtingen, zoals Belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PelikaanPers heeft geen geautomatiseerde verwerkingssystemen en neemt dus geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Voorletter(s), naam en achternaam  : voor boekbestelling max. 12 maanden
 2. (Mobiel) telefoonnummer                  : voor boekbestelling max. 12 maanden
 3. Email adres  boekbestelling  :voor boekbestelling max. 12 maanden
 4. E-mailadres Nieuwsbrief     :binnen 2 maanden na opzegging
 5. Facturen met gegevens                      : conform richtlijnen Belastingdienst;
 6. Bankafschriften                                    : conform richtlijnen Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

PelikaanPers verstrekt gegevens aan derden uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld Belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken

PelikaanPers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht op overdraagbaarheid, inzage, correctie en/of verwijdering persoonsgegevens

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PelikaanPers. Tevens kunt u aanspraak maken op het recht van overdraagbaarheid persoonsgegevens. Dit betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van u tot mijn beschikking heb, in een computerbestand naar u, of naar een door u nader te definiëren organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming en/of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens toesturen naar info@pelikaanpers.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek daadwerkelijk door u gedaan is, vraag ik u wel om een scan van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze scan uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) met een markeerstift zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, reageren. PelikaanPers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt, om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

PelikaanPers neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u desondanks de idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vragen wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.